Invoering

Deze algemene voorwaarden van de website die op deze webpagina zijn geschreven, zullen uw gebruik van onze website, houten-hondenbench.be, toegankelijk via houten-hondenbench.be, beheren. Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden die hier worden vermeld. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze algemene voorwaarden van de website. Minderjarigen of personen onder de 18 jaar mogen deze website niet gebruiken. Intellectuele eigendomsrechten Behalve de inhoud die u bezit, bezitten houten-hondenbench.be en / of zijn licentiegevers onder deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website. U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website. Beperkingen U bent specifiek uitgesloten van al het volgende: het publiceren van websitemateriaal in andere media; het verkopen, in sublicentie geven en / of anderszins commercialiseren van enig websitemateriaal; het publiekelijk uitvoeren en / of tonen van websitemateriaal; het gebruik van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website; het gebruik van deze website op een manier die de gebruikerstoegang tot deze website beïnvloedt; het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of kan op enigerlei wijze schade toebrengen aan de website of aan een persoon of zakelijke entiteit; zich bezighouden met datamining, het verzamelen van gegevens, het extraheren van gegevens of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website; het gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing. Bepaalde delen van deze website zijn beperkt voor u en houten-hondenbench.be kan de toegang tot alle delen van deze website op elk moment en naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u dient ook vertrouwelijkheid te betrachten. Uw inhoud In deze algemene voorwaarden van de website betekent “uw inhoud” alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u kiest om op deze website weer te geven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u houten-hondenbench.be een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze in alle media te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren. Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. houten-hondenbench.be behoudt zich het recht voor om uw inhoud van deze website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. Uw privacy Lees het privacybeleid. Geen garanties Deze website wordt geleverd “in de huidige staat”, met alle fouten, en houten-hondenbench.be geeft geen verklaringen of garanties, of enige vorm met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Ook mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies voor u. Beperking van aansprakelijkheid In geen geval zullen houten-hondenbench.be, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid onder contract staat. houten-hondenbench.be, inclusief zijn functionarissen, directeuren en werknemers, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website. Vrijwaring U vrijwaart houten-hondenbench.be hierbij voor de volle omvang van en tegen enige en / of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtszaken, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden. Scheidbaarheid Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te beïnvloeden. Variatie van voorwaarden Het is houten-hondenbench.be toegestaan ​​om deze voorwaarden op elk moment naar eigen inzicht te herzien, en door gebruik te maken van deze website wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig bekijkt. Toewijzing Het houten-hondenbench.be mag zijn rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden zonder enige kennisgeving toewijzen, overdragen en uitbesteden. Het is u echter niet toegestaan ​​om uw rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden. Volledige overeenkomst Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen houten-hondenbench.be en u met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken. Toepasselijk recht en jurisdictie Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat van ons, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken die in ons gevestigd zijn voor de beslechting van eventuele geschillen.